Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để  tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 6

Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 6

Tin công bố, Tin tức KSB

Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để  tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 6

Tải file đính kèm Tbao_DBAO__DHDCD_2016_KSB