Tin tức

2010

2010

Lịch sử hình thành

Tăng vốn điều lệ lần thứ nhất

BIMICO nâng vốn điều lệ lần thứ nhất lên 107 tỉ đồng. Trong đó nhà nuớc giữ cổ phần chi phối 50,05%, còn lại các cổ đông khác  là: Cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư chiến luợc và cổ đông bên ngoài.