Tin tức

2012

2012

Lịch sử hình thành

Tăng vốn điều lệ lần thứ hai

Công ty tăng vốn điều lệ lần 2 lên 180 tỉ đồng ngày 09 tháng 03 năm 2012 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế điều chỉnh số 3700148825 ngày 20 tháng 1 năm 2010.