Tin tức

2015

2015

Lịch sử hình thành

Tăng vốn điều lệ lần 3

Công ty tăng vốn điều lệ lần 3 lên 234 tỉ đồng.