Tin tức

TÔN THẤT DIÊN KHOA

TÔN THẤT DIÊN KHOA

Ban lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị

Ông Khoa là người có kinh nghiệm quản lý và điều hành tại nhiều doanh nghiệp. Ông hiện nay là  Thành viên HĐQT công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB).