Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

35-2018 KS

Tải file đính kèm

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu ESOP 2018

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu ESOP 2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu ESOP 2018

33-2018-KS

Tải file đính kèm

CBTT: Ông Châu Anh Tuấn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 02/11/2018

CBTT: Ông Châu Anh Tuấn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 02/11/2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Ông Châu Anh Tuấn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty

32-2018-KS

Tải file đính kèm