Tin tức

CBTT: V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.

CBTT: V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.

18-2019-KSB

Tải file đính kèm