khoáng sản,cát,đá,cao lanh,gạch 84. 6503 822.602    khoáng sản,cát,đá,cao lanh,gạch khoáng sản,cát,đá,cao lanh,gạch