• PHAN TẤN ĐẠT
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • TRẦN ĐÌNH HÀ
  Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 • NGUYỄN QUỐC PHÒNG
  Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
 • TRẦN HOÀNG ANH
  Thành viên Hội đồng Quản trị
 • LÊ HOÀI NAM
  Thành viên Hội đồng Quản trị
 • TÔN THẤT DIÊN KHOA
  Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
 • HOÀNG NGUYÊN BÌNH
  Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập