• PHAN TẤN ĐẠT
  Chủ tịch HĐQT
 • NGUYỄN QUỐC PHÒNG
  Thành viên Hội đồng Quản trị
 • HOÀNG VĂN LỘC
  Thành viên hội đồng quản trị
 • TRẦN NGỌC ĐÍNH
  Thành viên Hội đồng Quản trị
 • TÔN THẤT DIÊN KHOA
  Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập