Top News

Previous Next
Nghị quyết Hội đồng quản trị 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị 2016

Announcement, Top News

Nghị quyết Hội đồng quản trị 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2016/06/NQ04-2016-HDQT.pdf"]   Nội dung Công bố thông tin [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2016/06/CBTT_SO_6_-_NGHIA.pdf"] [pdf-embedder url="http://bimico.com.v...

Công bố thông tin: Điều lệ tổ chức và hoạt động tháng 5 năm 2016
Công bố thông tin: Điều lệ tổ chức và hoạt động tháng 5 năm 2016

Announcement, Top News

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tháng 5 năm 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016-1.pdf" title="CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016"] Tải file đính kèm Điều lệ tổ chức hoạt động tại đây...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Announcement, Top News

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 1. Nghị quyết số 01 2. Nghị quyết số 02 3. Biên bản họp...

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Announcement, Top News

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016.pdf"]...