Tin tức

Previous Next
Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tin công bố, Tin tức

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016.pdf"]...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Các tờ trình 5. Chương trình Đại hội 6. Mẫu Giấy ủy quyền...

Nghị quyết số 03/2016/HĐQT V/v Thay đổi nhân sự
Nghị quyết số 03/2016/HĐQT V/v Thay đổi nhân sự

Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Nghị quyết số 03/2016/HĐQT V/v Thay đổi nhân sự [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/NQ_03_NHAN_SU_HDQT_11-04-16.pdf"]...

Nghị quyết số 02/2016/HĐQT v/v Thay đổi nhân sự
Nghị quyết số 02/2016/HĐQT v/v Thay đổi nhân sự

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Nghị quyết số 02/2016/HĐQT v/v Thay đổi nhân sự NQ_02_NHAN_SU_HDQT...