Báo cáo của Ban kiểm soát , kiểm soát tình hình hoạt động của Bimico 2016

08/04/2017
BC_BKS_ĐHĐCĐ_2017