CBTT: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

05/01/2022
20220105-CBTT-PHCP-ESOP_SIGN