Giải trình chênh lệch 10% LNST BC riêng bán niên 2019 so với cùng kỳ

14/08/2019
Giai-trinh-chenh-lech-BCTC-BANNIEN-2019_RIENG