Giấy Ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

05/04/2017
GUQ-DHCD