Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 6

16/03/2016

Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để  tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 6

Tải file đính kèm Tbao_DBAO__DHDCD_2016_KSB