Công bố thông tin: thay đổi thành viên hội đồng quản trị của KSB

20/07/2016

Công bố thông tin: thay đổi thành viên hội đồng quản trị của KSB, Miễn chiệm chủ tịch HĐQT

KSB_CBTT_mien_nhiem_CTHDQT_7-2016