KSB: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc

06/10/2016

Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc

NQ10-2016-HDQT-TGD_TU_NHIEM