KSB: Công bố nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

26/10/2016

Công bố nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

234-ks-tc