Nghị Quyết của HĐQT thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2016 theo yêu cầu của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

04/11/2016

Nghị Quyết của HĐQT thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2016 theo yêu cầu của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

12-2016-NQ-HDQT