Quyết định Về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

15/12/2016

Quyết định Về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

7410-QD-CT