2006

09/02/2017

Công ty cổ phần hoá với vốn điều lệ 70tỉ đồng. Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần.