CHÂU ANH TUẤN

17/02/2017

Ông Tuấn là người có kinh nghiệm quản lý và điều hành tại nhiều doanh nghiệp. Ông hiện nay là Chủ tịch HĐQT công ty CP Socon Vietnam, Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT công ty CP Xây dựng Công nghiệp (Descon) và là Thành viên HĐQT công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB).Mr. Tuan has several experiences in managing and operating in many businesses. He is currently the Chairman of Socon Vietnam Joint Stock Company, General Director – Member of the Board of Directors of Industrial Construction Joint Stock Company (Descon) and Member of Board Of Directors of Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company (KSB).