2010

18/02/2017

Tăng vốn điều lệ lần thứ nhất

BIMICO nâng vốn điều lệ lần thứ nhất lên 107 tỉ đồng. Trong đó nhà nuớc giữ cổ phần chi phối 50,05%, còn lại các cổ đông khác  là: Cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư chiến luợc và cổ đông bên ngoài.First Authorized Capital Increase

BIMICO increased its authorized capital to 107 billion vnđ. In particular, the state held 50.05% of the shares, the rest was held by shareholders such as the company employees, strategic investors and outside shareholders.