2016

21/02/2017

Nhà nước thoái vốn hoàn toàn, BIMICO trở thành doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cổ phần được nắm bởi các công ty, các quỹ, nhân viên nội bộ và các cổ đông. BIMICO chứng minh được mình là doanh nghiệp hàng đầu trong khai khoáng đá và xây dựng trên thị trường.The state completely divested, BIMICO becomes non-state enterprises. Shares are held by companies, funds, internal staffs and shareholders. BIMICO has proved itself to be a leader in mining and construction in the market.