Công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCD

22/02/2017

Công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCD

006-2017-KS-TC