Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

25/04/2017

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với ông Võ Đình Long

09-QD HDQT