CBTT: V/v Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

30/03/2020

CBTT: V/v Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

06-2020-KSB

Tải file đính kèm
Tải file BCTC Hợp nhất
Tải file BCTC Riêng
Tải file Giải trình chênh lệch