CBTT: Báo cáo Tài chính Bán niên đã soát xét

14/08/2020

CBTT: Báo cáo Tài chính Bán niên đã soát xét
28-2020-KSB (BCTC BNSX 2020)(da ky)

Tải file đính kèm
Tải file Giải trình Chênh lệch
Báo cáo Riêng
Báo cáo Hợp nhất