CBTT: V/v thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản năm 2021

12/04/2021

CBTT: V/v thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản năm 2021

08-2021-KSB

Tải file đính kèm