CBTT: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

31/03/2022

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

20220331-KSB-CBTT-BCTC-NAM-2021_SIGN

Tải file đính kèm
Tải file Báo cáo tài chính hợp nhất
Tải file Báo cáo tài chính riêng
Tải file Giải trình chênh lệch