Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

12/04/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

20220412-KSB-07-2022-KS-thong bao ve ngay dang ky cuoi cung lap danh sach dai hoi dong co dong_SIGN

Tải file đính kèm