KSB: Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/05/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/05/2022

KSB: Báo caó tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/05/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20220518-KSB-11-2022-KS-Tom tat dscd_SIGN