CBTT: V/v Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam

10/06/2021
17-2021-KSB_SIGN