Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ

10-QD HDQT
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với ông Võ Đình Long

09-QD HDQT
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với ông Phạm Văn Hiệp

08-QD HDQT
KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

503-TB-SGDHCM
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

02_2017_NQ_DHDCD

Tải file đính kèm

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

BB_HOP_DHDCD_2017

Tải file đính kèm

KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13_2017_KS

Tải file đính kèm

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Ngày 8/3/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 01/2017/BC-HĐQT ngày 23/2/2017 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/2/2017, Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 23/2/2017 triển khai phương án phát hành và quy định của pháp luật.

 

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11-2017-ks

Tải file đính kèm

KSB: Nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

KSB: Nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

07-2017-NQ-HDQT

Tải file đính kèm