Lĩnh vực Hoạt động

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, KSB luôn đăt trọng tâm vào các lĩnh vực kinh doanh chính, đối mới và sáng tạo liên tục để trở thành nhà cung cấp tin cậy của khách hàng.