Tin tức

Previous Next
Công bố thông tin: Điều lệ tổ chức và hoạt động tháng 5 năm 2016
Công bố thông tin: Điều lệ tổ chức và hoạt động tháng 5 năm 2016

Tin công bố, Tin tức

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tháng 5 năm 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016-1.pdf" title="CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016"] Tải file đính kèm Điều lệ tổ chức hoạt động tại đây...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Tin công bố, Tin tức

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 1. Nghị quyết số 01 2. Nghị quyết số 02 3. Biên bản họp...

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tin công bố, Tin tức

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT_So_6-_tai_lieu_DHDCD_2016.pdf"]...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Các tờ trình 5. Chương trình Đại hội 6. Mẫu Giấy ủy quyền...