TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

11/04/2016

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Các tờ trình

5. Chương trình Đại hội

6. Mẫu Giấy ủy quyền