Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

29/04/2016

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Nghị quyết số 01

2. Nghị quyết số 02

3. Biên bản họp