Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông

16/12/2016

Nghị quyết thông qua việc chốt  danh sách lấy ý kiến Cổ đông

17-2016-NQ-HDQT