Dự Thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Ct cp khoáng sản và xây dựng bình dương

18/01/2017

Dự Thảo  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Ct cp khoáng sản và xây dựng bình dương

NQ_DHCD_(Du_thao)