KSB: Công bố thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin theo nghị quyết

18/01/2017

Công bố thông tin: Công bố thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin theo nghị quyết

001-2017-KS-TC-VN-EN