Trung tâm R&D

18/01/2017

Nhận thức rõ vai trò của R&D trong việc tạo ra năng lực cạnh tranh, Bimico đã không ngừng  đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.  Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm đang được đầu tư, Trung tâm R&D của Bimico đang khẳng định là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tính đa dạnh của sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của thị trường.

 Recognizing the role of R&D in creating competitiveness, BIMICO has invested in research and development. With a team of experienced specialists and morden testing equipment system, BIMICO R&D Center is asserting that it is an important factor in improve quality, ensuring the product diversity and develop new products to better meet the market demands.