CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH

23/01/2017

Chúng tôi luôn tạo cơ hội cho thế hệ trẻ cơ hội để làm việc, để tìm hiểu môi trường và văn hoá công ty, tạo bước đệm thành công cho các em trong tương lai.