Nguồn nhân lực

06/02/2017

BIMICO  coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Sự lớn mạnh  của BIMICO trong suốt gần 25 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của một tập thể lớn, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của  nhiều lãnh đạo bản lĩnh, hết mình vì sự nghiệp chung của BIMICO.BIMICO believes that human resource is the core factor and valuable asset. The growth of BIMICO over the past 25 years is the result of the effort and dedications of a large group, under the guidance and wise leadership of many brave leaders who are dedicated to BIMICO’s enterprise.