PHẠM VĂN HIỆP

09/02/2017

Cử nhân kinh tế

Ông Hiệp có kinh nghiệm kế toán lâu năm. Ông đã từng là Kế toán trưởng tại Xí nghiệp Sành sứ sông Bé, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Hiện nay ông là Phó Tổng Giám Đốc của BIMICO.