2005

17/02/2017

Cổ phần hoá công ty

BIMICO cổ phần hoá với vốn điều lệ 70 tỉ đồng. Trong đó, nhà nước nắm giữ 51% cổ phần, phần còn lại thuộc về nhân viên công ty, cổ đông và các nhà đầy tư. Công ty được đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương cho đến nay. Các đơn vị trực thuộc được đổi tên và mở rộng.Company Equitization

BIMICO was equitized with authorized capital of 70 billion vnđ. In particular, the state held 51% of the shares, the rest belonged to company employees, shareholders and investors. The company has been renamed as Binh Duong Mineral and Construction Joint-Stock Company until now. Subordinate units were renamed and expanded.