2012

19/02/2017

Tăng vốn điều lệ lần thứ hai

Công ty tăng vốn điều lệ lần 2 lên 180 tỉ đồng ngày 09 tháng 03 năm 2012 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế điều chỉnh số 3700148825 ngày 20 tháng 1 năm 2010.Second Authorized Capital Increase

The company increased its chartered capital to 180 billion vnđ on 9th March 2012 according to the amended business registration and tax registration certificate No.3700148825 dated 20th January 2010.