CN KT&CB CAO LANH MINH LONG

07/03/2017

CN KT&CB CAO LANH MINH LONG

Cao lanh Minh Long nằm trong bồn trầm tích cao lanh Minh Long, Minh Hưng và Đồng Nơ với chiều rộng lên đến 5 km.
Với diện tích được cấp phép là 64 ha, trữ lượng 12 triệu m3, công suất khai thác: 450.000 tấn/năm; Mỏ cao lanh Minh long là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cao lanh chất lượng, ổn định và lâu dài đến năm 2038 cho các nhà máy Ceramic và nhà máy phân bón trong khu vực Miền Nam.

Địa chỉ Xí nghiệp: Ấp 1, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 02743.822602 – 3717069
Fax: 02743.823922
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vnMinh Long Kaolin Division is located in the Minh Long, Minh Hung and Dong Nai sedimentary basins with a width of up to 5 km.
With a licensed area of ​​64 hectares, reserves of 12 million m3, exploitation capacity: 450,000 tons /year; Minh Long Kaolin is a high quality, stable and long lasting kalin source, stable and long-lasting up to year 2038 for ceramic and fertilizer plants in the South of Vietnam.
Address of enterprise: Hamlet 1, Minh Long Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province.
Phone: 0274. 3822602 – 3717069
Fax: 0274.3823922
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vn