XN KT&CB CAO LANH TÂN THÀNH

07/03/2017

XÍ NGHIỆP KT&CB CAO LANH TÂN THÀNH

Mỏ cao lanh Tân Lập nằm trong cụm mỏ cao lanh Đất Cuốc, có nguồn gốc trầm tích.
Diện tích mỏ: 24 ha, trữ lượng 1,3 triệu m3; sản lượng khai thác 100.000 tấn/năm.
Mỏ lộ thiên, độ sâu 10-15m, thiết bị khai thác, xúc bốc tiên tiến và an toàn. Cao lanh Tân Lập chất lượng ổn định, là nguồn nguyên liệu cho các nhà máy ceramic và chất độn cho các nhà máy phân bón trong vùng Đông Nam Bộ.

Địa chỉ 1: Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ 2: Ấp 1, Xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3822602 – 3682362
Fax: 0650.3823922 – 3682164
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vnTan Lap kaolin mine is located in kaolin Dat Cuoc mines, originated from sediment.
Area of ​​mine: 24 ha, reserve 1.3 million m3; Exploitation output of 100,000 tons / year.
Open pit, depth of 10-15m, advanced , safe mining and loading equipment. Tan Lap Kaolin is stable quality and is a source of raw materials for ceramic plants and fillers for fertilizer plants in the South East.


Address 1: Suoi Sau Hamlet, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province.
Address 2: Hamlet 1, Tan Lap Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province.
Telephone: 0274.3822602 – 3682362
Fax: 0274.3823922 – 3682164
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vn